Regulament privind cadrul de administrare a activității OCN „Bancassurance Group ” SRL

Acasă / Noutati

Noțiuni

 • administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al filialei organizației de creditare nebancară;
 • autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;
 • client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc;
 • credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării acestora, a plății dobânzii și/sau a altor plăți aferente; prelungire a termenului de rambursare a datoriei; angajament de a achiziționa o creanță sau alte drepturi de a efectua o plată de către organizația de creditare nebancară;
 • organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activitățile prevăzute de Legea în vigoare;
 • risc de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite.

 

I.               Dispoziții generale

 

 1.1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, precum și în conformitate cu prevederile: 

 

- legislației în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare; 

- Statutului O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L.; 

- Politicilor O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L.;

- altor reglementări interne ale O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L. 

 

1.2. Scopul prezentului Regulament este stabilirea principiilor fundamentale de administrare și de control intern în cadrul O.C.N. "Bancassurance Group" SRL (în continuare „Companie”), a metodelor de colaborare, atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere ale Companiei, delimitarea atribuțiilor acestora prin maximizarea profitului din activitatea de creditare nebancară, în condiții de asigurare a protecției maxime a Companiei împotriva eventualelor pierderi, printr-o administrare sigură și prudentă a riscurilor afacerii în care este implicată Compania.

 

              II. Structura acționariatului

Acționariatul O.C.N
"Bancassurance Group" SRL este constituit din 3 persoane fizice cu o pondere de 90.00 % /5.00 %/5.00 % fiecare.


              III. Componența și funcționarea organului de conducere

Organul de conducere este reprezentat de către administrator și are responsabilitatea finală și generală pentru organizație și definește, supraveghează și este responsabil pentru punerea în aplicare a unor principii de guvernanță care asigură administrarea eficientă și prudentă a organizației.

Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exercițiu. Administrator nu pot fi persoane cărora, prin lege sau hotărîre judecătorească, le este interzisă deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care acordă dreptul de dispoziţie asupra bunurilor materiale, precum şi persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracţiuni economice, infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcție de răspundere sau de persoane care gestionează organizaţii comerciale.

 

Administratorul este în drept:

a)         să efectueze actele de gestiune a Societăţii, necesare atingerii scopurilor prevăzute în prezentul statut și în deciziile asociatului;

b)         să reprezinte fără procură Societatea în raporturile cu organele statului, cu terții și în instanțele de judecată;

c)          să elibereze altor persoane mandat pentru săvîrșirea unor anumite acte juridice;

d)         să exercite alte împuterniciri atribuite de asociat.

 

Administratorul este obligat:

a)         să gestioneze Societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient;

b)         să execute deciziile asociatului;

c)   să asigure ţinerea contabilităţii Societăţii, precum şi a registrelor Societăţii şi să informeze asociatul cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea Societăţii;

d)         să dea dovadă de diligenţă şi loialitate în exercitarea atribuţiilor sale;

e)         în cazul apariţiei indiciilor de insolvabilitate, să depună imediat, dar nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociatul nu va acoperi pierderile;

f)           să respecte limitele împuternicirilor stabilite de către asociat.

 

Administratorul întocmește anual un raport privind activitatea Societății, actul de inventariere a bunurilor Societății și alte documente, care urmează a fi prezentate asociatului. Administratorul poate fi obligat să prezinte dări de seamă periodice.

Administratorul Societății poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el Societății, inclusiv prin plăți ilegale făcute asociatului.

 

       IV. Structura privind cadrul de administrare a activității

Ținînd cont structura și componența O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L., Organul de conducere este reprezentat de către administrator, iar angajații ce dețin funcții cheie sau/și participa la luarea deciziilor se subordonează administratorului. În același timp, administratorul se angajează sa asigure o structură operațională și organizatorică adecvată și transparentă a organizației. La fel promovează și demonstrează administrarea eficace și prudențială a organizației la nivel individual, subconsolidat și consolidat. 

Organul de conducere asigură faptul că există o separare adecvată a sarcinilor și că acestea dețin resursele financiare și umane adecvate, precum și competențele necesare pentru a-și îndeplini rolul în mod eficace. 

Dacă sunt identificate deficiențe, organul de conducere  efectuează cu rapiditate ajustările necesare.

         V. Personalul O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L. intern cât și outsourcing este format din:

 • Administrator;
 • Avocat ;
 • Expert creditar;
 • Programator;
 • Contabil;
 • Designer.

 

   VI. Administrarea riscurilor și continuitatea activității

 

Activitatea O.C.N „Bancassurance Group” S.R.L. este desfășurată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv a actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare. În acest sens, compania va asigura administrarea eficientă a riscurilor și continuitatea activității.

 

Dată fiind multitudinea de riscuri la care poate fi expusă activitatea Companiei (inclusiv riscuri interne și riscuri externe), conducerea și angajații companiei vor întreprinde acțiuni necesare pentru a: 

-       Anticipa riscurile la care poate fi expusă Compania;

-       Evalua gradul de risc în vederea stabilirii posibilității reale de producere a riscului; 

-       Monitoriza gradul de expunere la risc, poziția capitalului și lichiditatea;

-       Lua decizii în vederea eliminării efectelor negative ale posibilelor riscuri, stabilirea marjei de toleranță a riscurilor în funcție de gradul în care pot impacta Compania. 

Funcția de coordonare a procesului de gestiune a riscurilor este atribuită Directorului Companiei. 

 

Compania poate fi expusă la riscuri interne și externe, pentru care există prestabilite proceduri de acțiune pentru minimizarea impactului negativ: 

-       Riscuri de credit. Compania dispune de un cadru adecvat de administrare a riscului de credit care să ia în considerare apetitul la risc și profilul de risc al organizației, precum și condițiile de piață și cele macroeconomice. 

Acesta include politici și proceduri de administrare a riscului de credit pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscului de credit, inclusiv riscul de credit al contrapărții și cel de decontare în timp util. 

Politica privind riscul de credit trebuie să se refere la toate activitățile de creditare a OCN-ului și să aibă în vedere atât creditele la nivel individual, inclusiv moneda creditului, cât și întreg portofoliul.

-       Riscuri legislative. Directorul Companiei și Juristul Companiei vor monitoriza propunerile de modificări legislative, modificările legislative ce vizează activitatea O.C.N „Bancassurance Group” S.R.L. Vor coordona procesul de realizare a modificărilor interne pentru a asigura continuitatea activității O.C.N. „Bancassurance Group” S.R.L. în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Administratorul monitorizează ca angajații să acționeze în conformitate cu toate legile și regulamentele aplicabile și să comunice cu promptitudine neconformitatea observată în interiorul sau în exteriorul organizației.

-       Riscuri de litigiere. Directorul Companiei și Juristul companiei vor prevedea în mod contractual modalitatea de reglementare a posibilelor litigii la care există riscul ca Compania să participe, să fie atrasă sau implicată.

-       Riscuri valutare. Directorul Companiei și Expertul Creditar vor implementa toate măsurile necesare pentru a minimiza impactul negativ ale fluctuațiilor de schimb valutar. 

-       Riscuri de lichiditate. Directorul Companiei va asigura toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea unui nivel înalt de lichiditate, necesar pentru buna funcționare a Companiei, utilizând modalitățile prevăzute în LEGE Nr. 1 din 16-03-2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară.

-       Riscuri administrative. Directorul Companiei și persoanele responsabile vor asigura modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor în lipsa lor la locurile de muncă. 

-       Riscuri de resurse umane. Directorul Companiei vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura necesarul de resurse umane în scopul îndeplinirii sarcinilor existente și deservirea clienților Companiei. 

-       Riscuri strategice. -       Directorul Companiei și Juristul Companiei vor actualiza strategia de funcționare a companiei, în timpi necesari, pentru a minimiza riscul de afectare a profitului și/sau a și vor lua decizii de afaceri favorabile în vederea implementării adecvate, vor reacționa rapid la schimbările mediului de afaceri.

 

 

Cultura generală stabilită de la nivel de conducere prin comunicarea de către administrator a valorilor și așteptărilor de bază ale organizației.

    

  VII. Dispoziții finale 

     Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării lui și prevederile lui sunt obligatorii atât pentru personalul Companiei cât și pentru clienții acesteia. 

   În funcție de necesitatea apărută, pentru asigurarea bunei funcționari a Companiei, precum și la cererea clienților, administratorul este abilitat cu dreptul de a adopta decizii care deviază de la prevederile prezentului Regulament.

 

 

Partenerii noștri