Regulament privind cadrul de administrare a activității OCN „Bancassurance Group ” SRL

Acasă / Noutati

Noțiuni

 • administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al filialei organizației de creditare nebancară;
 • autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;
 • client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc;
 • credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării acestora, a plății dobînzii și/sau a altor plăți aferente; prelungire a termenului de rambursare a datoriei; angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată de către organizația de creditare nebancară;
 • organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activitățile prevăzute de Legea în vigoare;

·       risc de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite. 

 

I.               Dispoziții generale

 

 1.1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, precum şi în conformitate cu prevederile: 

 

- legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv actelor normative ale Comisiei Naționale a  Pieței Financiare; 

- Statutului O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L.; 

- Politicilor O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L.;

- altor reglementări interne ale O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L. 

 

1.2. Scopul prezentului Regulament este stabilirea principiilor fundamentale de administrare și de control intern în cadrul O.C.N. "Bancassurance Group" SRL (în continuare ”Companie”), a metodelor de colaborare, atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere ale Companiei, delimitarea atribuțiilor acestora prin maximizarea profitului din activitatea de creditare nebancară, în condiții de asigurare a protecției maxime a Companiei împotriva eventualelor pierderi, printr-o administrarea sigură și prudentă a riscurilor afacerii în care este implicată Compania.

 

              II. Structura acționariatului

Acționariatul O.C.N
"Bancassurance Group" SRL este constituit din 3 persoane fizice cu o pondere de 90.00 % /5.00 %/5.00 % fiecare.


              III. Componența și funcționarea organului de conducere

Organul de conducere este reprezentat de către administrator și are responsabilitatea finală și generală pentru organizație și definește, supraveghează și este responsabil pentru punerea în aplicare a unor principii de guvernanță care asigură administrarea eficientă și prudentă a organizației.

Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exerciţiu. Administrator nu pot fi persoane cărora, prin lege sau hotărîre 

 

judecătorească, le este interzisă deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care acordă dreptul de dispoziţie asupra bunurilor materiale, precum şi persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni economice, infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţie de răspundere sau de persoane care gestionează organizaţii comerciale.

Administratorul este în drept:

a)         să efectueze actele de gestiune a Societăţii, necesare atingerii scopurilor prevăzute în prezentul statut şi în deciziile asociatului;

b)         să reprezinte fără procură Societatea în raporturile cu organele statului, cu terţii şi în instanţele de judecată;

c)          să elibereze altor persoane mandat pentru săvîrşirea unor anumite acte juridice;

d)         să exercite alte împuterniciri atribuite de asociat.

Administratorul este obligat:

a)         să gestioneze Societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient;

b)         să execute deciziile asociatului;

c)          să asigure ţinerea contabilităţii Societăţii, precum şi a registrelor Societăţii şi să informeze asociatul cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea Societăţii;

d)         să dea dovadă de diligenţă şi loialitate în exercitarea atribuţiilor sale;

e)         în cazul apariţiei indiciilor de insolvabilitate, să depună imediat, dar nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociatul nu va acoperi pierderile;

f)           să respecte limitele împuternicirilor stabilite de către asociat.

Administratorul întocmeşte anual un raport privind activitatea Societăţii, actul de inventariere a bunurilor Societăţii şi alte documente, care urmează a fi prezentate asociatului. Administratorul poate fi obligat să prezinte dări de seamă periodice.

Administratorul Societăţii poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el Societăţii, inclusiv prin plăţi ilegale făcute asociatului.

 

       IV. Structura privind cadrul de administrare a activității

Ținînd cont structura și componența O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L., Organul de conducere este reprezentat de către administrator, iar angajații ce dețin funcții cheie sau/și participa la luarea deciziilor se subordoneaza administratorului. În acelaș timp, administratorul se angajeaza sa asigure o structură operațională și organizatorică adecvată și transparentă a organizației. La fel promovează și demonstrează administrarea eficace și prudențială a organizației la nivel individual, subconsolidat și consolidat. 

Organul de conducere asigură faptul că există o separare adecvată a sarcinilor și că acestea dețin resursele financiare și umane adecvate, precum și competențele necesare pentru a-și îndeplini rolul în mod eficace. 

Dacă sunt identificate deficiențe, organul de conducere  efectueaze cu rapiditate ajustările necesare.

         V. Personalul O.C.N. "Bancassurance Group" S.R.L. intern cât și outsourcing este format din:

 • Administrator;
 • Avocat ;
 • Expert creditar;
 • Programator;
 • Contabil;
 • Designer;
 • Marketolog

   VI. Administrarea riscurilor 

OCN-ul trebuie să dispună de un cadru adecvat de administrare a riscului de credit care să ia în considerare apetitul la risc şi profilul de risc al organizației, precum şi condiţiile de piaţă şi cele macroeconomice. Acesta include politici și proceduri de administrare a riscului de credit pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscului de credit, inclusiv riscul de credit al contrapărții și cel de decontare în timp util. 

 Politica privind riscul de credit trebuie să se refere la toate activitățile de creditare a OCN-ului și să aibă în vedere atât creditele la nivel individual, inclusiv moneda creditului, cât și întreg portofoliul. 

Cultura generală stabilită de la nivel de conducere prin comunicarea de către administrator a valorilor și așteptărilor de bază ale organizației;

Administratorul monitorizeaza ca angajații să acționeze în conformitate cu toate legile și regulamentele aplicabile și să comunice cu promptitudine neconformitatea observată în interiorul sau în exteriorul organizației.

    

  VII. Dispoziții finale 

     Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării lui și prevederile lui sunt obligatorii atât pentru personalul Companiei cât și pentru clienții acesteia. 

   În funcție de necesitatea apărută, pentru asigurarea bunei funcționari a Companiei, precum și la cererea clienților, administratorul este abilitat cu dreptul de a adopta decizii care deviază de la prevederile prezentului Regulament.

 

Partenerii noștri