Regulament cu privire la prestarea serviciilor în cadrul OCN „Bancassurance Group ” SRL

Acasă / Noutati

 

 

 

 APROBAT: 

prin Procesul-verbal al Consiliului 

OCN „Bancassurance Group” SRL din 17.03.2020 

 

 

R E G U L A M E N T

cu privire la prestarea serviciilor în cadrul

OCN „Bancassurance Group ” SRL

 

  

Chișinău 2020

 

 

INTRODUCERE

 

 

 

    Prezentul Regulament cuprinde ansamblul regulilor generale de lucru cu clienții, inclusiv reguli care se referă la modul de evaluare a bonității beneficiarului, criteriile și condițiile de prestare a serviciilor, precum și modalități de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului. Regulamentul descrie criterii de analiza a cererilor de credit, componentele costului total al serviciilor, modalității de calcul a penalitatilor, în scopul gestionarii relațiilor cu clienții.

 

 La elaborarea prezentului Regulament au stat la bază actele legislative și normative ale Republicii Moldova (în continuare - RM), care direct sau indirect reglementează activitatea de creditare, precum și reglementările interne ale OCN ,,Bancassurance Group” SRL (în continuare - Companie) aferente domeniului dat. 

Regulamentul, este elaborat în conformitate cu:

 • Codul Civil al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;
 • Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind Contractele de credit pentru consumatori;
 • Legea nr. 449 din 30.07.2001 cu privire la gaj;
 • Statutul şi Regulamentele interne ale Organizației;
 • Alte acte normative. 

 

 Noţiuni principale

În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:

 • organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activitățile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;
 • administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al organizației de creditare nebancară;
 • autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;
 • creditor– persoană fizică sau juridică care acordă sau se angajează să acorde credite sau imprumuturi fiind în exerciţiul activităţii sale comerciale sau profesionale, în sensul prezentului regulament compania OCN “Bancassurance Group” SRL este definita ca creditor;
 • client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc;
 • fidejusor – persoană fizică sau juridică care) se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pe care il garanteaza, daca acesta nu o va executa.
 • credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca credit cu condiția rambursării acestora, a plății dobînzii și/sau a altor plăți aferente; 
 • contract de credit – Contract care prevede că Compania acordă clientului un credit, iar clientul se obligă să-l restiuie conform graficului stabilit, achitînd suplimentar toate comisioanele, dobînzile, penalitățile și alte taxe stabilite în Contract; 
 • bonitatea clientului – capacitatea clientului de a restitui, la scadenţă, creditul conform Contractului de credit, inclusiv dobînda şi costurile aferente; 
 • costul total al creditului pentru client – toate costurile, inclusiv dobînda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte clientul în legătură cu, Contractul de credit şi care sînt cunoscute de creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente Contractului de credit, în special valoarea medie a primelor de asigurare, sînt incluse în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui Contract de servicii;
 • dobânda anuală efectivă (DAE) – costul total al creditului pentru client exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului;
 • grafic de plăţi sau grafic de achitare– informaţia cu privire la sumele şi datele (perioadele) de plată ce revin clientului conform  Contractului de credit, care se coordonează între Companie şi client şi este  parte integrantă a Contractului de credit;
 • rata dobânzii aferente creditului – rată a dobînzii exprimată ca procent fix sau flotant aplicat anual  sumei trase din credit;
 • dobânda lunară – rată a dobînzii exprimată ca procent fix sau flotant aplicat lunar sumei trase din credit;
 • valoarea totală a creditului – sumele totale puse la dispoziţie în baza unui Contract de credit;
 • dobânda – plata pentru serviciile acordate de către Companie, și este stabilită conform tarifelor Companiei;
 • comision – plată care se percepe de la client la momentul eliberării creditului sau pentru prelungirea termenului de scadență a Contractului, stabilit conform tarifelor Companiei;
 • penalitate – plată suplimentară pentru încălcarea unor prevederi stabilite de Contractul de credit și anume nerambursarea în termen, conform graficului de rambursare, a creditului și dobînzii și/sau a unei părți din acestea;
 • termen de utilizare – perioada de timp, pentru care se acordă creditul;

 

Principiile de activitate ale ale O.C.N. „Bancassurance Group” SRL

Principiile de activitate ale O.C.N. „Bancassurance Group” SRL sînt:

 • asigurarea stabilităţii financiare în domeniul creditării nebancare;
 • asigurarea transparenţei în activitatea creditării nebancare;
 • respectarea drepturilor clienţilor;
 • respectarea principiului concurenţei loiale.

 

Organizatia de Creditare Nebancara BANCASSURANCE GROUPE SRL este un important grup de servicii financiare din Republica Moldova. Sprijinindu-se pe un model diversificat de companie universală, Grupul îmbină soliditatea sa financiară şi strategia de creştere durabilă cu ambiţia de a fi partenerul de referinţă pentru calitatea relaţiilor cu clienţii, recunoscută pe pieţele în care activează, aproape de clienţii săi, aleasă pentru calitatea şi angajamentul echipei sale.

Echipa BANCASSURANCE oferă consiliere şi servicii clienților persoane fizice, întreprinderilor mici şi mijlocii, clienţilor corporativi şi instituţionali în două domenii principale de activitate:
- Organizatie Financiara Nebancara care creditează și ofera consiliere din punct de vedere a acivității si finantare a nevoilor personale cât și a afacerilor.
- Agent Bancassurance : Noţiunea de “bancassurance” a fost introdusă în R. Moldova în anul 2012, când au fost operate modificări la Legea cu privire la asigurări. Astfel, băncilor, asociaţiilor de economii şi împrumut, dar şi organizaţiilor de creditare nebancară li s-a permis să facă intermedieri în asigurări, în baza unui contract de parteneriat cu o companie de asigurări.
„La prima etapă ne-am propus să ne axăm pe serviciile oferite persoanelor fizice, pentru că această categorie de clienţi, în comparaţie cu persoanele juridice, este mult mai vulnerabilă şi necesită protecţie mai mare contra unor evenimente imprevizibile. Astfel, orice situaţie neprevăzută s-ar întâmpla în viaţă, cum ar fi un accident, ne dorim ca clienţii Bancassurance Group să fie protejaţi de grijile în plus pentru achitarea ratelor lunare ale creditului, inclusiv să scutim şi familia acestora de această obligaţiune financiară pe perioada reabilitării după accident. Iar bancassurance este tocmai serviciul care oferă plusul de siguranţă necesar, atât de important chiar din momentul luării deciziei despre contractarea unui împrumut bancar.

 

Cerințe de eligibilitate, comune pentru toti Clienții. 

 

Toti clientii, indiferent de vârstă, tipul de angajare și venituri trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

·       cetățean rezident al RM sau nerezident care posedă acte de identitate valabile emise de autoritățile RM conform legislației in vigoare; 

·       vîrsta cuprinsă între 23-65 ani; 

·       este angajat în cîmpul muncii pe teritoriul RM, iar dacă nu dispune de un loc de muncă poate prezenta alte venituri cum ar fi: dividende, dobînzi bancare, venituri din chirii, alocații, pensii, etc.; 

·       prestează servicii independente profesionale (notar, avocat, executor judecatoresc, administrator autorizat, contabil, etc.) și activează în conformitate cu legislația în vigoare, sau desfășoară activități independente și dispune de surse de venit suficiente; 

·       este angajat în cîmpul muncii în străinătate și posedă dovezi directe sau indirecte privind obținerea unui venit, sau documente confirmative (contract de muncă, extrase bancare de transferuri a mijloacelor bănești, etc.); 

·       capacitate de plată suficientă pentru achitarea ratelor lunare la Companie și a altor obligațiuni, precum și pentru întreținerea familiei; 

·       nu are antecedente penale nestinse, nu este parte a proceselor judiciare penale în calitate de bănuit, învinuit, inculpat și proceselor judiciare civile în calitate de pîrît litigiile avînd ca obiect recuperarea sumelor/datoriilor financiare, nu are o istorie creditară negativă.

·       Clienții noi trebuie să aibă o adresă de domiciliu în RM (să fie cetățean cu adresa de reședință sau deținător al permisului de ședere). Apatrizii nu pot fi aprobati. 

·       Clientul trebuie să menționeze o adresă de locuință permanentă. Dacă clientul declară că nu are o locuință permanentă sau ofiterul de credite are îndoieli rezonabile cu privire la informațiile furnizate, clientul va fi respins. 

·       Clientul trebuie să detina numar GSM sau telefon fix (cel puțin unul dintre acestea). 

·       Având în vedere întârzierile în actualizarea bazei de date Cadastru, este permisă acceptarea dovezilor scrise de excludere / ștergere a interdicțiilor asupra bunurilor imobiliare, prezentate de Clienți. 

·       Cererile de credit trebuie să conțină informații despre persoana alternativa de contact (nume, relație cu Clientul, telefon). 

·       Persoanele care prezintă un comportament inadecvat (stare de ebrietate alcoolica/narcotica, brutal, comportament suspect) sau care nu furnizează informațiile solicitate trebuie respinse cu motivul corespunzător. 

·       Beneficiarul final al creditului trebuie să fie detinatorul contractului de credit. Dacă ofiterul de credite identifica ca creditul este pentru o alta persoană, alta decât Clientul, aprobarea creditului este interzisă.

Criterii de eligibilitate pentru persoane juridice: 

·       a) este rezident al RM și este înregistrat în conformitate cu prevederile legislației RM în vigoare (Î.I., G.Ț., S.R.L., S.A., Cooperativă de producție etc); 

·       b) afacerea desfășurată nu contravine Politicii de Creditare a Companiei, clientul deține patente, licențe, autorizații, contracte de arendă, etc., necesare desfășurării activității, care sunt valabile; 

·       c) afacerea existentă are termen minim de activitate 6 luni (agro - un ciclu agrar 12 luni); 

·       d) prezintă o descriere a activității și a proiectului creditat (inclusiv motivarea utilizării creditului, veniturile și cheltuielile actuale și planificate, ș.a.); 

·       e) deține active proprii (marfă, utilaj, auto, imobil comercial, etc.); 

·       f) nu este parte a proceselor judiciare civile în calitate de pîrît litigiile avînd ca obiect recuperarea sumelor/datoriilor financiare, nu are o istorie creditară negativă. 

 

Bonitatea beneficiarului și modul de evaluare a acesteia 

 

 Bonitatea beneficiarului persoană fizică

a) posedă surse de venit care asigură achitarea creditului, a dobînzilor și a altor plăți aferente creditului, achitarea obligațiunilor fața de terți, și concomitent asigură un nivel minim de trai pentru toți membrii familiei, inclusiv a membrilor de familie aflați la întreținere (copii minori, pensionari, invalizi, etc.) în mărimea stabilită de Companie; 

b) solicitantul prezintă documente și/sau face declarații (după caz) care confirmă venitul sau și al familiei sale (adeverința privind salariul, contract de muncă, contract de arendă, documente de proprietate asupra bunurilor, contract de prestare servicii, alte documente). Se iau în calcul toate tipurile de venituri (cu caracter principal, suplimentar, secundar). În vederea verificării documentelor și/sau declarațiilor prezentate, inspectorul de credite, după caz, poate contacta telefonic angajatorul solicitantului, efectua vizite la locul de muncă al solicitantului sau la locul de desfășurare a activității de antreprenoriat al acestuia, inclusiv aplica metode indirecte de verificare, intreprinde alte acțiuni legale; 

c) asigură un aport propriu de la valoarea investițiilor necesare conform cerințelor stipulate în actele interne în dependență de produsul creditar; 

d) oferă acoperirea contractului de credit cu gaj lichid în cuantumul definit de Companie (cu excepția acordării creditului fără gaj), fidejusiuni, în dependență de produsul creditar. 

Bonitatea beneficiarului persoană juridică: 

a) activitatea desfășurată este una continuă și generează profituri/venituri, asigură suficiente mijloace bănești pentru achitarea obligațiunilor față de Companie și față de terți (furnizori, creditori), precum și pentru asigurarea fiabilității afacerii; 

b) clientul dispune de surse alternative de achitare a creditului (active în proprietate valoarea cărora depășește valoarea obligațiilor, venituri suplimentare-chirii, dividente, remitențe, etc.); 

c) asigură un aport propriu de la valoarea investițiilor necesare conform cerințelor stipulate în actele normative interne sau de dispoziție în dependență de produsul creditar; 

d) oferă acoperirea contractului de credit cu gaj în cuantumul definit de Companie (cu excepția acordării creditului fără gaj), fidejusiuni, în dependență de produsul creditar. 

 

Depunerea cererii de solicitare a creditului și a actelor necesare: 

 

Solicitantul care depune la Companie cererea de solicitare a creditului prezintă în original și/sau copii documentele determinate de consilierul de credite conform particularităților solicitantului bazîndu-se pe lista inițială. 

La momentul depunerii cererii consilierul de credite: 

a) verifică veniturile și cheltuielile clientului și estimează capacitatea de plată a clientului pentru a deservi creditul conform produsului solicitat în temeiul documentelor/declarațiilor prezentate de client; 

b) comunică clientului informația privind identificarea Companiei, serviciile prestate și toată informația care se pune la dispoziția clientului conform actelor normative în vigoare;

c) comunică clientului și solicită consimțămîntul acestuia la colectarea și prelucrarea de către Companie a datelor cu caracter personal, care urmează să fie furnizate de către acesta în perioada deservirii creditului (ale sale, ale membrilor familiei, ale terțelor persoane implicate, etc.), precum și despre verificarea veridicității informației prezentate în baze de date publice, ori de la operatorii de date cu caracter personal. Concomitent clientului îi sunt explicate drepturile sale ca subiect al datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

d) solicită de la client consimțămîntul de verificare a istoriei creditare prin accesarea bazelor de date a birourilor de credit; 

e) oferă clientului modelul contractului de credit. 

După depunerea cererii și a documentelor necesare, consilierul de credite perfectează dosarul creditar și începe etapa de examinare a cererii clientului. 

 Examinarea cererii clientului și luarea deciziei

După primirea cererii și a documentelor necesare, consilierul de credite introduce datele în baza de date personalizată 1C și efectuează verificările de rigoare în privința persoanelor și bunurilor (BIC, Infodebit, Registrul bunurilor mobile și imobile etc.), după caz solicită concluzia juristului sau opinia altor persoane împuternicite. 

Odată finalizate verificările, consilirul de credite efectuează analiza dosarului creditar și împreună cu toate actele o înaintează către organul competent de luare a deciziilor cu propunerile de rigoare. 

Dosarul creditar al clientului este examinat de catre organul competent de luare a deciziilor, care aprobă sau refuză cererea clientului, sau solicită să fie prezentate acte/garanții suplimentare. 

 Perfectarea actelor aferente creditului aprobat: 

Inspectorul de credite comunică clientului decizia aferentă cererii depuse. 

În cazul consumatorului, dacă decizia de acordare a creditului este pozitivă, consilierul de credite este obligat să prezinte clientului informația precontractuală în care sunt incluse costurile totale aferente creditului solicitat și DAE. Iar în caz de refuz, inspectorul de credite comunică motivele refuzului cererii. 

Consilierul de credite este responsabil și asistă la procesul de semnare de către client a contractului de credit și a altor acte care garantează rambursarea creditului (după caz: contract de gaj/ipotecă, fidejusiune, contract de asigurare, declarații, acorduri adiționale, alte acte necesare, etc.). 

La momentul semnării contractelor enunțate mai sus, consilierul de credite precum și persoana împuternicită în acest sens explică detaliat fiecare clauză contractuală și consecințele care vor surveni în caz de neachitare la timp a contractului de credit. 

-Dacă în urma operării modificărilor în contractul de credit survine necesitatea modificării contractelor de garantare a rambursarii creditului, aceasta se realizează prin perfectarea, semnarea și înregistrarea acordurilor adiționale la contractele respective. 

Clientul înregistrează din cont propriu contractele de garantare a rambursării creditului (gaj/ipotecă) și acordurile adiționale la acestea la organele de resort (notar, serviciul cadastral teritorial, registratorul independent, etc.). 

 Eliberarea creditului

În ziua recepționării de la client a tuturor documentelor - contractului de credit și actelor care garantează rambursarea acestuia (contractului de ipoteca/gaj, fidejusiune, contractelor de asigurare, contractului de vînzare-cumpărare, după caz, altor acte asiguratorii), semnate și înregistrate conform legislației, în baza cererii clientului de eliberare a creditului, se efectuează transfer bancar în contul clientului sau în alt cont la indicațiile acestuia cu anexarea actelor necesare conform legislației în vigoare sau se elibereaza in numerar la sediul companiei.

Rambursarea creditului: 

-După eliberarea efectivă a creditului Compania ține evidența contabilă și efectueaza toate calculele aferente creditului în conformitate cu prevederile contractului semnat cu clientul. 

-Clientul este responsabil de rambursarea creditului contractat și de achitarea în termen a tuturor plăților aferente contractului.

 

 

Componentele costuluii total al serviciilor

 

Componentele costului total al serviciilor sunt: 

- toate costurile, inclusiv dobînda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sînt cunoscute de creditor, precum și taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special valoarea medie a primelor de asigurare, comisionale applicate de instituțiile care elibereaza nemijlocit banii către client sînt incluse în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract de servicii. 

 

Cuantumul penalitaților si modalitatea de calcul al acestora, este indicată nemijlocit în contractul de credit. 

 

Informație despre componentele costului total al serviciilor, precum si alte informații importante se aduc la cunostința clientului în prealabil, inclusiv prin prezentarrea informtiei standard privind creditull pentru consumatori.

Partenerii noștri